#

"Ngô Vịnh Ninh" - Trước khi chết, diễn viên Trung Quốc từng thách thức độ cao 1.000 m