"nghìn năm đô hộ" - Việt Nam thuộc triều đại nào thời Tần Thủy Hoàng? Người đứng đầu khi đó 99% dân Việt đều biết

Việt Nam thuộc triều đại nào thời Tần Thủy Hoàng? Người đứng đầu khi đó 99% dân Việt đều biết

3 tháng trước
Khi Trung Quốc đang dưới quyền cai trị của Tần Thủy Hoàng thì Việt Nam là triều đại nào? Thủ lĩnh nước ta khi đó là ai mà khiến hàng vạn quân Tần 3 năm không nghỉ ngơi vẫn không thể đánh bại, cuối cùng phải 'xanh mặt' rút lui?