#

"ngân 98- lương bằng quang" - Vừa chê 'gen xấu' của Lương Bằng Quang, Ngân 98 lại liên tục gây tranh cãi