#

"newfeed" - Facebook sẽ làm sạch News Feed bằng cách tự động ẩn những bài chia sẻ