#

"momentum 4" - SENNHEISER RA MẮT MOMENTUM 4: THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI HOÀN TOÀN MỚI VỚI TUỔI THỌ PIN LÊN ĐẾN 60 GIỜ