#

"mobile." - Tiếng tăm 'lừng lẫy' Hà thành, Nhật Cường kinh doanh lời lãi ra sao?