#

"mate 30" - Huawei cho phép người dùng nhân đôi dung lượng bộ nhớ tại Trung Quốc