#

"loài vật nguy hiểm nhất thế giới" - Loài vật nguy hiểm nhất thế giới, nhiều nước cấm nuôi nhưng Việt Nam ‘bất chấp’ dù đã cắn chết người