"lỗ đen trung tâm dải ngân hà" - Lỗ đen trung tâm của Dải Ngân hà đang bắn bức xạ cực mạnh vào Trái đất cứ sau 76 phút

Lỗ đen trung tâm của Dải Ngân hà đang bắn bức xạ cực mạnh vào Trái đất cứ sau 76 phút

6 tháng trước
Các xung bức xạ tia gamma năng lượng cao đều đặn phát ra từ xung quanh lỗ đen trung tâm của Dải Ngân hà bắn xuống Trái Đất có thể đến từ một đốm vật chất đang chuyển động xung quanh với tốc độ 30% tốc độ ánh sáng.