#

"lê san" - “Học đi đôi với hành”- quan niệm học tập đúng cả với những người thợ xăm