#

"lễ an táng của người xơ đăng" - Bí ẩn địa điểm duy nhất của Việt Nam được gọi là ‘rừng ma’, bất khả xâm phạm chỉ dành cho người chết