#

"khu du lịch đại nam" - Bà Nguyễn Phương Hằng có kết luận điều tra, Đại Nam tổ chức sự kiện lớn