"khang hi" - Chỉ vì 1 quyết định sai lầm của Khang Hi mà nhà Thanh đã bỏ lỡ cơ hội đi trước thời đại