#

"jinbts" - Cơ quan quân sự tăng cường an ninh trong thời gian nhập ngũ của BTS Jin để duy trì trật tự