#

"iphone 2G" - 10 năm qua Apple đã làm gì với iPhone???