#

"Foxconn." - Asanzo kêu kiệt quệ, thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng