#

"FLC." - Nhà đầu tư lớn Nhật Bản có thể tiếp quản dự án của tập đoàn FLC