#

"duy mạnh" - Tuấn Hưng phấn khích vì được Duy Mạnh gửi kết bạn: 'Sự kiên nhẫn của mình rồi cũng có kết quả'