#

"đổi cccd" - 3 trường hợp duy nhất không cần làm lại CCCD khi đến tuổi, biết sớm đỡ mất quyền lợi