#

"cơm tấm sà bì chưởng" - Quán ăn của Độ Mixi, Xemesis, Pew Pew vừa khai trương đã gặp sự cố phải ngưng hoạt động