#

"cố cung" - Danh tính vị vua duy nhất trong 12 vua nhà Thanh không được đặt bài vị trong Cố cung, chua xót khi biết lý do