#

"clb tp.hcm" - CLB TP.HCM tiếp tục đề nghị giảm lương, tương lai Bùi Tiến Dũng bấp bênh