#

"chương trình gõ cửa nhà sao" - Quá khứ của Ngọc Sơn: ‘dại gái’ đến mức ngã nặng, để lại vết sẹo dài dưới môi