#

"cách ly xã hội" - Cách ly xã hội quá lâu, Quyền Linh và Minh Tú đều có những "hành động bất thường"