#

"bxh v league" - Sau lời 'tuyên chiến' ngầm, Quang Hải chỉ ra 3 thứ của Hà Nội mà HAGL không bao giờ có