#

"bùi vinh sử" - 'Vua nhạc sến' khó khăn khi bị bạo bệnh