#

"Bphone." - Sản phẩm Việt 'cô đơn' giữa các chuỗi phân phối Việt