#

"bền vững" - Realme là nhà sản xuất tiếp theo loại bỏ sạc trong hộp bán lẻ