#

"bạn thân đàm vĩnh hưng qua đời" - Đàm Vĩnh Hưng nhận tin bạn thân 20 năm qua đời, đau đớn vì không hề hay biết gì