#

"ATM." - Các Bài viết về ATM.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo dừng tăng phí ATM

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo dừng tăng phí ATM

(Techz.vn) Các ngân hàng chiếm thị phần lớn về thẻ nội địa sẽ không thể tăng phí trong thời điểm này.