#

"anvas plus" - Kingston công bố cải tiến dòng thẻ 'Canvas' và đầu đọc MobileLite Plus