#

"adjust" - Báo cáo mới nhất của Adjust và TikTok về iOS 14.5+: có khu vực ghi nhận tỷ lệ opt-in đến 50%