#

"app store" - Sẽ có Apple Store chính hãng tại Việt Nam trong thời gian tới?