Cần biết


TOEIC – Công Cụ Tuyển Dụng Và Quản Trị Nhân Sự Hiệu Quả

TOEIC – Công Cụ Tuyển Dụng Và Quản Trị Nhân Sự Hiệu Quả

Nền kinh tế toàn cầu hóa đòi hỏi các nhà tuyển dụng luôn phải đưa thêm những yêu cầu tuyển dụng khắt khe để đảm bảo sự phù hợp của nhân sự đối với công việc. Bên cạnh các tiêu chí tuyển chọn như kinh nghiệm, học vấn, khả năng phù hợp với văn hóa doanh nghiệp thì tiếng Anh là một trong những kỹ năng mềm mà các nhà tuyển dụng luôn đặt ra đối với ứng viên.