CES 2014


CES 2014

- Thời gian: 09:00 07/01/2014

- Địa điểm: Las Vegas, Nevada

CES là viết tắt của cụm chữ Consumer Electronics Show có thể hiểu là nơi triễn lãm các sản phẩm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới. CES là một sự kiện quốc tế toàn cầu kết nối các ngành công nghiệp nó giúp cho sự phát triển của các sản phẩm tiêu dùng điện tử. CES được tổ chức bởi CEA (Consumer Electronics Association – Hiệp Hội Sản Phẩm Điện Tử Tiêu Dùng). Có hơn 2000 công ty thành viên bao gồm cả vận động lập pháp, nghiên cứu thị trường, giáo dục, đào tạo kỹ thuật…