Đánh giá Samsung Galaxy Tab 2 7.0: Nước cờ sáng suốt của Samsung